Runsten Ög20, L2012:6784 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmgeirr ok Brandi þeir reistu stein þenna eptir Kjallak/Kjullak, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,65 m hög, 0,75 m bred (VNV-ÖSÖ) och intill 0,4 m tjock. Runstenen ornerad med ett flätat kors, omgivet av en u-formig runslinga, börjande nedtill till vänster. Runskriften slutar i en förlängning av nedre korsarmen. Runhöjd 8-12 cm. Se skiss i inventeringsbokuppslaget. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och Brande de reste denna sten efter Kjollak, sin fader." Uppmålad 1978 och 2002. Ursprunglig plats är ej i detalj känd, men den har stått vid vägen nära sockengränsknäet, eftersom både Harsby och Hjärterums ägor anges. Enligt Nordenskjöld har vägen över sankmarken förr kallats Vadgatan och vid denna har också den runsten som nu är rest på Lundby gravfält (Å sn nr 4) stått. Möjligen har stenarna markerat en runstensväg eller bro. Vägens lägsta parti ligger dock längre mot V."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränsluttning mot VSV. Kal hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m Ö om åkerkant (N-S), 5 m NNV om denna."
Vill du se flera runstenar i Kuddby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.504533
Longitud: 16.461191
Lämnings-ID: L2012:6784
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 166:1
Sveriges runinskrifter: Ög20, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Hjärtrum
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6784