Runsten Ög21, L2012:6515 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn/Steinn/Seinn rétti stein þenna eptir Brún, son sinn nýtan(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,25 m hög, 0,7 m bred (NV-SÖ) och 0,25 m tjock. Ristningen vetter mot SV. Runhöjd 7-17 cm. Flagnande målning. Enligt Östergötlands runinskrifter är inskriften mycket djup och lyder:"Sven (?) reste denna sten efter Brun, sin hurtige son." Restes 1941 på nuvarande plats. Enligt Östergötlands runinskrifter upptäcktes stenen 1874 vid dikesgrävning nordost om gården, därefter låg den i ett stenröse, men restes 1891 på en berghäll på norra sidan av byggningen i Ingelstad. Stenens ursprungliga plats var på Ingelstads mark "NÖ om gården". Enligt ägarens bestämda uppfattning hittades den på samma backe som nr 227. Detta förefaller högst rimligt, eftersom backen höjer sig markant i den vida slätten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S sluttning av flack moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m V om V hörnet av boningshus och 13 m S om S hörnet av annat boningshus."
Vill du se flera runstenar i Kuddby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.515071
Longitud: 16.465458
Lämnings-ID: L2012:6515
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 180:1
Sveriges runinskrifter: Ög21, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ingelstad
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6515