Runsten Ög151, L2012:6073 i Furingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorbjôrn(?)/Dýrbjôrn(?) reisti/rétti stein þenna eptir uisþi Sveins(?) bróður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, djupröd granit, 1,4 m hög, 0,45-0,65 m bred (N-S) och 0,28-0,38 m tjock. Runhöjd 11-14 cm. Ristningen mot Ö. Placerad på en stensättning (fornlämn nr 25). Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torbjörn reste denna sten efter V., Svens broder." Uppmålad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N 10 grader V om kyrkogårdsmur V 10 grader S-Ö 10 grader N. 5 m NV om väg (NÖ-SV). 12 m NV om 26:4 och 11 m NNÖ om tomthörn."
Vill du se flera runstenar i Furingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.555374
Longitud: 16.343631
Lämnings-ID: L2012:6073
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:5
Sveriges runinskrifter: Ög151, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Furingstads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6073