Runsten Ög146, L2012:4097 i Dagsberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ofráðr setti stein ... Hrólf/...ulf, fôður sinn. Arnkell ok ... hjó stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,3-1,9 m hög, 0,3-1 m bred (N-S) och 0,6 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Ofrad satte stenen ... (efter) sin fader Ärkel och ..." Uppmålad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dagsberg socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkbacke och kyrkogårdsmur."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m S om NV hörnet av kyrkogårdsmur och 14 m N om V ingången till kyrkogården och 2 m V om kyrkogårdsmuren."
Vill du se flera runstenar i Dagsberg socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582284
Longitud: 16.315966
Lämnings-ID: L2012:4097
Riksantikvarieämbetets ID: Dagsberg 5:1
Sveriges runinskrifter: Ög146, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Dagsbergs kyrkogårdsmur
Placering: Utanför västra kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Dagsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:4097