Runsten Ög172, L2011:6499 i Skärkind
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gautr ok Fastulfr ok Bjôrn ok Hróðsteinn þeir reistu stein þenna eptir Stybbi, fôður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,8 m hög, 0,6-0,75 m bred (N-S) och 0,4-0,5 m tjock. Runhöjd 0,08-0,15 m höga och 0,25-0,5 cm djupa. Se skiss i inventeringsbok. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Göt och Fastulf och Björn och Rosten de reste denna sten efter Stybbe, sin fader god" Uppmålad 1973."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skärkind socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 1 m NV om runstenen Skärkind 68:1. Båda runstenarna är 12 m NNÖ om gravkapellets NÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Skärkind socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.471174
Longitud: 15.991058
Lämnings-ID: L2011:6499
Riksantikvarieämbetets ID: Skärkind 68:2
Sveriges runinskrifter: Ög172, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Skärkinds gamla kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Skärkind
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:6499