Runsten Ög171, L2011:6441 i Skärkind
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Skinþa-Leubaz "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,65 m hög, 0,9 m bred (NV-SÖ) och 0,15 m tjock. Runhöjd 0,065-0,11 m hög och 0,25-0,5 cm djupa. Ristningen vetter mot S. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Östergötlands runinskrifter tillhör runorna den äldre runraden och ska läsas från vänster till höger och inskriften lyder :"skiÞaleubaR" Uppmålad 1973."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skärkind socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NNÖ om gravkapellets NÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Skärkind socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.471173
Longitud: 15.991082
Lämnings-ID: L2011:6441
Riksantikvarieämbetets ID: Skärkind 68:1
Sveriges runinskrifter: Ög171, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Skärkinds gamla kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Skärkind
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:6441