Runsten ÖgATA4654/74, L2011:6440 i Skärkind
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 0,55 m hög, 0,36 m bred och 0,14 m tjock. Runhöjd ca 0,17 m. Se skisser i inventeringsboken. Enligt Runverket lyder inskriptionen:"... -iulu...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skärkind socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård och i gravkapellet."
Vill du se flera runstenar i Skärkind socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.471206
Longitud: 15.990944
Lämnings-ID: L2011:6440
Riksantikvarieämbetets ID: Skärkind 68:4
Sveriges runinskrifter: ÖgATA4654/74,
Plats: Skärkinds gamla kyrka
Placering: Nu i bod vid församlingshemmet.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Brunaktig grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Skärkind
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:6440