Runsten Ög46, L2011:3180 i Kvillinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vébjôrn reisti stein þenna eptir Sylfu/Sôlvu, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,85 m h, 1,76 m br (N-S) och 0,35 m tj. På den Ö sidan är en runslinga (se skiss i inventeringsboksuppslag, skannat dokument). Runorna är 0,12-0,16 m h. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Vibern reste denna sten efter Solva, sin broder." Flyttades 1940. Uppmålad 1978. Uppmålad 2004. Dnr 321-833-202: ÖLM utförde förundersökning år 2002, inför planerad fjärrvärmeutbyggnad. Två schakt togs upp 10-60 m NÖ om runstenarna. Inget av antikvariskt intresse påträffades."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kvillinge socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen flack grusmark, vägkant. Lövträd."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m V 5cg N om landsväg från en punkt 13 m N 5cg Ö om väg-bäckskärning."
Vill du se flera runstenar i Kvillinge socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.624177
Longitud: 16.153661
Lämnings-ID: L2011:3180
Riksantikvarieämbetets ID: Kvillinge 1:1
Sveriges runinskrifter: Ög46, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ströbo äng, herrstaberg
Placering: Vid gamla Stockholmsvägen vid bron över Vilhelmsbergsbäcken.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kvillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:3180