Runsten Ög156, L2010:3955 i Tingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tóla lét reisa stein eptir Þorlak, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1 m hög, 0,95 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Ristningen i enkla ram- och mittrader vetter mot V. Runhöjd 9-13 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Tola lät resa stenen efter Torlak, sin son." Lagades och restes 1941. Uppmålades 1974."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsats SV om liten bergknalle. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m ÖNÖ om SÖ hörnet av kyrkans kor."
Vill du se flera runstenar i Tingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.529268
Longitud: 16.292297
Lämnings-ID: L2010:3955
Riksantikvarieämbetets ID: Tingstad 25:2
Sveriges runinskrifter: Ög156, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Tingstads kyrka
Placering: Lagad och rest på kyrkogården 1941.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Tingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3955