Runsten Ög153, L2010:2733 i Styrstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir Fróða ok Ásbjôrn, sonu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 1,5 m hög, 1,15-1,37 m bred (NÖ-SV) och 0,3-0,35 m tjock. Den ristade sidan är vänd åt SÖ och går i flukt med bogårdsmurar i vilken stenen är inmurad. Ett inskriftsband runt stenens kant uppdelat i 9 medaljonger, förenade av 2 ormslingor med mellanliggande valknutar. Runhöjd 9-14 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Rörik reste denna sten efter Frode och Asbjörn, sina söner" Uppmålad 1984. Flyttad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Styrstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Bogårdsmur och kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,45 m NÖ om portöppning i S krykogårdensmuren. 8 m NNÖ om N knuten av bostadshus. Enligt Runverket togs Ög 153 2003 ut ur bogårdsmuren och flyttades in på kyrkogården. Den står nu rest i NV delen invid ett litet bergsparti, ca 30 m NV om kyrkans torn och 8 m V om en mindre bod."
Vill du se flera runstenar i Styrstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.561386
Longitud: 16.270034
Lämnings-ID: L2010:2733
Riksantikvarieämbetets ID: Styrstad 32:1
Sveriges runinskrifter: Ög153, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Styrstad, kyrkogårdsmuren
Placering: Inflyttad till NV delen av kyrkogården 2003.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Styrstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:2733