Runsten Ög234, L2009:5948 i Östra Stenby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Karl reist stein þenna eptir Ásmund, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödgrå granit, 1,6 m hög, 0,9 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. Runhöjd 11-12 cm. Ristningen vetter mot S. Enligt Östergötlands runinskrifter påträffades runstenen i grunden till kyrktornet vid ombyggnaden 1858-60. Inskriften lyder:"Karl reste denna sten efter Asmund, sin broder." Uttagen, lagad och rest 1939. Undersökt och uppmålad 1974. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Stenby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande moränmark. Kyrkogård. (OBS! V=inr 142=V 15cg S)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m N om gång gång"
Vill du se flera runstenar i Östra Stenby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582541
Longitud: 16.475471
Lämnings-ID: L2009:5948
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Stenby 142:2
Sveriges runinskrifter: Ög234, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Östra stenby kyrka
Placering: Uttagen och rest 1939 vid huvudgången upp till kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Spräcklig rödaktig granit
Runristare: Samma som gjort Ög 235 (ATA 8141/74)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Stenby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5948