Runsten Ög225, L2009:4157 i Östra Husby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þróndr reisti stein þenna eptir Þorstein, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, tät mörkgrå bergart, 1,3 m hög, 0,5-0,6 m bred (NV-SÖ) och 0,3 m tjock. Ristning på den mot NÖ vända sidan. Runhöjd 6-7 cm. Stenen lutar svagt mot V. Skylt av ? hembygdsförening på platsen. Platsen är sekundär. Enligt Nordensköld stod den "S om byn påden sk hemängen, öfver vilken fordon sannolikt en allmänväg gått". Den stod "nära en å" och "såsom det tyckes i NV hörnet af en fyrkantig stensättning" Platsen är på SGU:s nuv plats (49 b på kartan). Den har varit förkommen bl.a när Ög:s ruinskrifter utarbetades. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Trond reste denna sten efter Torsten, sin fader." Återfunnen 1927. Uppmålad 1978. Lagad och uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Husby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränkulle med berg i dagen. Äldre hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m SV om väg."
Vill du se flera runstenar i Östra Husby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.610992
Longitud: 16.571106
Lämnings-ID: L2009:4157
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Husby 49:1
Sveriges runinskrifter: Ög225, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Högtomta
Placering: Vid vägen in mot Högtomta.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:4157