Runsten Ög228, L2009:4114 i Östra Husby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Heðingunnr, Gjaflaug reistu eptir Ófeig, bónda sinn. Hjalpi Guð ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödgrå gnejs, 1,3 m hög, 0,5-0,6 m bred (NNV-SSÖ) och 0,5-0,25 m tjock. Runhöjd 6,5-8 cm. Ristningar vetter mot ÖNÖ. Runstenen lutar svagt mot VSV. Stenen påträffades 1906 "i en åker på Ö sidanom vägen strax S om Tuna bro", vilket bör vara en plats nära 43b på kartan. Det är därför ej helt uteslutet att den kan ha haft samband med gravfält nr 41 och dess intressanta läge nära den vikingatida mynningen av Varaån. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Hidingunn Giavlög reste efter Ofag, sin man. Hjälpe Gud hans ande!" Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Husby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård omedelbart V om berghäll."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m V 35cg S om ekonomihus 17 m V 10cg N om NV hörnet av boningshus. 13 m SÖ om landsväg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Ög228, L2009:4114 i Östra Husby:
"Enl ägaren står stenen inte på ursprunglig plats. När den togs dit vet man inte."
Vill du se flera runstenar i Östra Husby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.583819
Longitud: 16.569664
Lämnings-ID: L2009:4114
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Husby 43:1
Sveriges runinskrifter: Ög228, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Tuna bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:4114