Runsten L2009:1357 i Å
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, (på hög i SÖ delen)m är av gråröd granit, 1,2 m hög, 0,5 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 8 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Livund reste denna sten efter Unn, sin broder." Uppmålad 1991. Den kan tidigare ha stått vid landsvägen nära nr 66 eller 166, där den kan ha markerat en bank över sankmark."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Å socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön, sluttningar och avsatser av moränhöjd med ställvis berg idagen. Lövskog (igenväxt park). Nivå 15-30 m ö h."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Väg i N begränsningen. Åkerkant i V och SÖ begränsningen."
Vill du se flera runstenar i Å socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.494597
Longitud: 16.462069
Lämnings-ID: L2009:1357
Riksantikvarieämbetets ID: Å 4:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Å
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:1357