Hällristning L2010:4303 i Tingstad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1x0,6 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp, 2 obestämbara linjer och ca 10 älvkvarnar. Skeppet är 40-45 sm l (ÖNÖ-VSV, utför svag hällsluttning). Enkelt, konturristat och med 6 synliga bemanningsstreck. Båda stävarna är otydliga, den ena genom avflagning i ytan vid en älvkvarn, den andra övergående i en isränna(NV-SÖ). Linjerna (en böjd ovan skeppet, en i NV delen) är 12-18cm l. Båda ansluter till en älvkvarn. Den förstnämnda är dock ojämn i strukturen och möjligen sentida, och den sistnämnda är vinkelhöjd men övergår i ovannämnda isränna. Älvkvarnarna är 3-4,5 cmdiam och 0,5-1 cm dj. Små men välformade. Belägen i en begränsadyta med tät,svart bergart på närmast plan avsats ovan 1 m h stupmot SV. Avsatsen är delvis starkt avflagad i ytan, delvis tätt lavb-lupen. 6 m NV om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 1x0,9 m (ÖNÖ-VSV, närmast tresidig), bestående av ca 12 älvkvarnar. Dessa äri regel 5-7 cm diam och 0,5-2 cm dj, en dock 10 cm diam och 4 cmdj. Ett par är vittringsskadade. Belägen i övre ÖNÖ delen av relativt brant NV-sluttande, relativt grovkorning granithäll. I berget finns flera spår av stentäkt, bl.a. på krönet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tingstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsatser SSV resp V om högsta krönet av relativt brant bergknalle. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m VNV om brunnshus SV-hörn, 20 m S 40cg V om SV hörnet av vinkelbyggnad till ladugård."
Vill du se flera runstenar i Tingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.535466
Longitud: 16.278369
Lämnings-ID: L2010:4303
Riksantikvarieämbetets ID: Tingstad 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Tingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:4303