Hällristning L2009:7246 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 12x5 m (N 30cg V-S 30cg Ö), bestående av 8 skepp, 1kniv, 11 fotsulor, 131 skålgropar. Skeppen, som är belägna på NÖ-slänten är 0,5-1,2 m l, konturristade. Med och utan bemanningsstreck. Kniven är belägen vid skeppen och är 0,5 m l, konturristad.Fotsulorna är 11-26 cm l, hela ytan uthuggen. Sex är parställda,ett par har antydan till förbindelse mellan sulorna. De parställda fotsulorna är i regel 11-18 cm l (ett par 21-25 cm l). De enkla fotsulorna är 21-26 cm l. Skålgroparna är 3-6,5 cm diam, enstaka 6,5-7,5 cm diam. 0,3-1 cm dj (enstaka 1-2 cm dj). Av skålgroparna på krönet, VSV om den stora ristningsytan är 27 st 0,2-0,9 cmdj, resten, ca 14 st är 1-1,7 cm dj. Bland skålgroparna finns 2ovala skålgropar 5,5x3-3,5 cm samt 2 helt oregelbundna fördjupningar 7x9 cm. Tre par av skålgroparna har förbindelsestreck. Ristningarna är varierat grunt till djupt huggna. Se skiss i boken. Medstor sannolikhet fortsätter ristningsytan in under torvtäcket iSV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön samt NÖ slänt av bergklack. Åkermark."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582109
Longitud: 16.083983
Lämnings-ID: L2009:7246
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:7246