Hällristning L2009:7008 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 10x5 m (NV-SÖ), bestående av följande fyra förekomster: På hällens krön och SV-sluttning ligger: Hällristning (A) 5,2x3,2 (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 trädfigur, 9 rännor och 193 skålgropar. Skeppet är 115 cm l och av enkellinjetyp. Trädfiguren är 67 cm h och 46 cm br. Rännorna är 2-14 cm l, alla sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 186 runda, 3-9 cm diam och 0,5-4 cm dj, 7 är avlånga, 7-17 cm l, 4-11 cm br och 0,5-4,5 cm dj. 2 respektive 3 skålgropar är sammanhuggna. 1,2 m S om (A) och på hällens branta SV-sluttande hörn ligger: Hällristning (B), 1,5x1,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 skepp, 2 ringkors och 6 skålgropar. Skeppen är 27-46 cm l, 4 av dubbellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck, därav 1 även med spantstreck och lurblåsare, 2 är av enkellinjetyp. Ringkorsen är 17-20 cm diam, ett är ofullständigt och det andra delvis bortsprängt. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. 1,7 m N om (A) och i hällsvacka samt på hällens SV-sluttning ligger: Hällristning (C). 3x1,9 m (Ö-V), bestående av 4 fotsulor, 1 ringfugur, 1 fragment och 33 skålgropar. Fotsulorna är 13-29 cm l och 11-13 cm br, alla konturhuggna, 1 är fragmentarisk. Ringfiguren består av 2 koncentriska ringar runt 1 skålgrop, den yttre ringen är halv. Fragmentet är 13 cm l. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. 0,9 m N om (C) och på liten hälltopp ligger: Hällristning (D), 0,7x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar. Dessa är 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj (RAÄ dnr 3.4.2-3412-2013). Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst 12x7 m (NNV-SSÖ) bestående av 90 skålgropar och 10 rännformiga fördjupningar. Skålgroparna är 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. En del skålgropar är 8-10 cm diam och 2 cm dj. Enstaka skålgropar är 2,5-3 cm dj. De rännformiga fördjupningarna är snarare större skålgropar med sammanbindningsränna av kraftigt utförande. Skålgroparna är placerade dels på ryggen och dels på sluttningarna av bergklacken. Försett med skyddsplatta av järn."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Uppstickande bergklack i SV-sluttning av höjd. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I beteshage strax Ö om stallbyggnaden på Skälvs gård."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.581038
Longitud: 16.122953
Lämnings-ID: L2009:7008
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 32:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:7008