Hällristning L2009:6839 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, (A), ca 10x4 m (VNV-ÖSÖ), bestående av följande 5 förekomster: På krön och SV-sluttning av stor häll ligger hällristning (A) ca 3,5x2,1 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 1 ring, 4 yxor?, 2 obestämbara figurer, 2 fragment och 30 skålgropar. Skeppet är 30 cm l och av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck, människofiguren är 21 cm och har rund helt uthuggen kropp, Ringen är oval, 8x11 cm st, yxorna är 18-23 cm l och ligger på rad, de obestämbara figurerna är 11-24 cm l och 10-17 cm br, fragmenten är 12-16 cm l och skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5-0,1 m dj. 1,2 m Ö om (A) och på krön av hällrygg ligger: Hällristning (B) 0,2x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skålgropar 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. 2,2 m NV om (A) och på krön av hällrygg ligger: Hällristning (C) 0,4x0,3 m (NV-SÖ), bestående av 1 ringkors och 1 skålgrop. Ringkorset är ovalt och 23x30 cm. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. 1,4 m V om (C) och på hällens SV-sluttning ligger: Hällristning (D) 1,3x0,7 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 3 fragment och 1 skålgrop. Skeppet är 37 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningssträck, fragmenten är 6-32 cm l, skålgropen är 5 cm i diam och 0,5 cm dj. 1,7 m VNV om (D) och på hällens SV-sluttning ligger: Hällristning (E) 0,3x0,1 m (Ö-V), bestående av 1 fragment 31 cm l 4,5 m SSV om (D) och på hällavsats mot (SV) ligger: Hällristning (F), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj.(RAÄ dnr 3.4.2-3250-2013). Äldre beskrivning: Hällristning, 2,2x1,3 m (N-S), bestående av 10 skålgropar och 1obestämbar figur. Skålgroparna är 3-7 cm diam, intill 0,5 cm dj.Den obestämbara figuren är 15x8 cm och ligger i direkt kontakt med fyra skålgropar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mindre berghäll. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.590302
Longitud: 16.127753
Lämnings-ID: L2009:6839
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 119:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6839