Hällristning L2009:6830 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x1,1 m (NV-SÖ), bestående av 8 skepp, 1 fragment och 4 skålgropar. Skeppen är 16-82 cm l, varav 5 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, 3 skepp är av enkellinjetyp. Fragmentet är 10 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj (RAÄ dnr 3.4.2-3250-2013). Äldre beskrivning: Hällristning, 2,2x1,3 m (N-S), bestående av 10 skålgropar och 1obestämbar figur. Skålgroparna är 3-7 cm diam, intill 0,5 cm dj.Den obestämbara figuren är 15x8 cm och ligger i direkt kontakt med fyra skålgropar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mindre berghäll. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.590243
Longitud: 16.127787
Lämnings-ID: L2009:6830
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 119:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6830