Hällristning L2009:6736 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 15x5 m (NV-SÖ), bestående av av följande 6 förekomster: Hällristning (A) 2,4x0,9 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 ringkors, 1 fotsula, 3 fragment och 18 skålgropar. Skeppet är 21 cm l och av enkellinjetyp. Ringkorset (ekerhjul?) är 25 cm i diam. Fotsulan är 19 cm l och 10 cm br samt korthuggen. Den är grundare huggen än de andra figurerna på hällen. Fragmenten är 9-11 cm l. Skålgroparna är 3-10 cm i diam och 0,5-3 cm dj. 1,8 m SV om (A) ligger Hällristning (B) 1x0,7 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 4 ringfigurer, 1 fotsula, 1 spårstämpel?, 1 obestämbar figur och 2 skålgropar. Ringfigurerna är 11-16 cm i diam, av dessa är 3 ringkors och 1 ekerhjul. Fotsulan är 10 cm l och 5 cm br. Spårstämpeln är 7x8 cm st. Den obestämbara figuren är 10x11 cm. Skålgroparna 3 cm i diam och 0,5 cm dj. 2 m ÖSÖ om (A) ligger Hällristning (C), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 1 cm dj. 8 m SÖ om (C) ligger Hällristning (D), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Intill skålgropen finns ett område med knackmärken. 1,3 m S om (A) ligger Hällristning (E, nyfynd), bestående av 1 obestämbar figur, 12x18 cm, bestående av en krok. 2,3 m VSV om (B) ligger Hällristning (F, nyfynd), bestående av 1 skålgrop, 5 cm i diam och 0,5 cm dj (RAÄ dnr 3.4.2-3250-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,8x0,8 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 13 skålgropar och 1 cirkel. Skålgroparna är 4-10 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Cirkeln är 23 cm diam och grunt ristad. Den har fyra ekrar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mindre berghäll. Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Rakt under kraftledning."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.590666
Longitud: 16.126653
Lämnings-ID: L2009:6736
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 120:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6736