Hällristning L2009:6430 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 9x2 m (NV-SÖ), bestående av fyra förekomster (A-D), med tillsammans 1 skepp, 2 människofigurer och 31 skålgropar. På plant krön av hällrygg och försett med skyddsmärke av järn är: Hällristning (A), 3,5x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 2 människofigurer och 25 skålgropar. Människofigurerna är 28 cm l, en har helt uthuggen kropp den andra är konturhuggen och fragmentarisk. De båda figurerna är sammanbundna med en linje i midjehöjd. Skålgroparna är 4-10 cm diam och 0,5-3,5 cm dj. 1 meter ÖSÖ om (A) och på samma hällrygg är: Hällristning (B), 0,3x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skålgropar, 4 cm diam och 1 cm dj. 1,2 meter SÖ om (B) och på samma hällrygg är: Hällristning (C), 1,0x0,5 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 3 skålgropar. Skeppet är 49 cm l av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, fragmentariskt på grund av vittring. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. 2,1 meter NV om (A) och på hällryggens N del är: Hällristning (D), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 1 cm dj. Ny beskrivning vid arkeologisk specialinventering utförd av Botark år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-3963-2014) Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst 7x1 m (NV-SÖ), bestående av 24 skålgropar. Dessa är 4-6,5 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Tre skålgropar är 7,5-10 cm diam och 2-3,5 cm dj. I ryggen, tämligen plant. Försett med skyddsmärke av järn med inskriften: Lagfredat fornminne. Hällan har enligt Nordén täkts av ett sandlager vars nedersta skikt var blandat med kol."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre bergsrygg (NV-SÖ). Åkerholme. - - På krön av låg hällrygg i impediment i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m ÖNÖ om åkerkant och 5 m SÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.581706
Longitud: 16.12676
Lämnings-ID: L2009:6430
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 35:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6430