Hällristning L2009:6394 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2 m (N 40cg V-S 40cg Ö), bestående av 1 skepp, 1lur, 1 obestämbar ristning samt 19 skålgropar. Skeppet är 80 cml, bestående av två parallella linjer, varav den nedersta är i ena änden uppvinklat i en bågformig stäv. Luren är 37 cm l, bågformig samt i ena änden tvärt vinklad. Ristad i hel yta. Den obestämbara figuren är 30 cm SÖ om luren. Den är 30 cm l och slutar i nedre änden i en spricka i bergsytan. Ristad i kontur. Skålgroparnaär 3,5-5,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. En är 7,5 m diam och 1-1,5 cmdj. Två av skålgroparna "ligger! i skeppet. Större delen är tämligen ojämna i skålningen. Ristningarna är varierat grupnda till djupa. Placerade på från bergshöjd, i åkermark utskjutande udde. Berget sluttar kraftigt ned mot åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttande bergssida. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m ÖNÖ om väg. 10 m S 30cg V om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582521
Longitud: 16.119797
Lämnings-ID: L2009:6394
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 255:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6394