Hällristning L2009:6209 i Norrköping 🇬🇧
Foto av Hällristning L2009:6209 i Norrköping
Foto av Hällristning L2009:6209 i Norrköping
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,1x1,1 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 5 skepp, 1 fragment och 2 skålgropar. Skeppen är 24-40 cm l, 4 är dubbelt konturristade varav 3 har bemanningsstreck. 1 av dessa skepp har naturliga sprickor som köllinjer. 1 skepp är av enkellinjetyp och är fragmentariskt. Fragmentet är 5 cm l. Skålgroparna är 5 cm i diam och 0,5 cm dj (RAÄ dnr 3.4.2-3250-2013). Äldre beskrivning: Hällristning, 2,2x1,3 m (N-S), bestående av 10 skålgropar och 1obestämbar figur. Skålgroparna är 3-7 cm diam, intill 0,5 cm dj.Den obestämbara figuren är 15x8 cm och ligger i direkt kontakt med fyra skålgropar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mindre berghäll. Betesmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.590498
Longitud: 16.126883
Lämnings-ID: L2009:6209
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 119:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ec932c8d-97e6-4855-8bb3-f4a87f3f5ece