Hällristning L2009:6173 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3x2 m (N 35cg V-S 35cg Ö) bestående av 7 djurfigurer, 2 obestämbara figurer och 7 skålgropar. Djurfigurerna är 20 cm l, tämligen djupt ristade i kontur. De obestämbara figurernaär 20 cm l, grunt till djupt ristade i kontur. Skålgroparna är 4-5 cm diam oh 0,5-0,9 cm dj. En är 9 cm diam coh 1,5 cm dj. Dennaligger på krönet. På krön och NÄ-slänt av liten bergsrygg. Försett med skyddsplatta av järn med texten lagfredat fornminne. 25 mNV om nr 1, 6 m ÖNÖ om åkerkant och 11 m NNV om sista kraftledningsstolpen är 2) Skålgropsförekomst, 0,45x0,1 m (N-S), bestående av 2 skålgropar - 1 rund, 5 cm i diam och 1 cm dj, och 1 oval, 9x6cm och 2 cm dj. Ligger högt upp på V-sluttande bergyta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Raä:s fornm inv 1947, nr 19. Nordén Östergötl brå sk 45. G BureSSÖ-sluttning av liten bergsrygg. (N 30cg V-S 30cg Ö). Åkerimpediment.nhult (1972), Skälv 14."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NÖ om åkerkant och omedelbart (ej enl bild) SV om kraftledning."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.586856
Longitud: 16.118052
Lämnings-ID: L2009:6173
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 19:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6173