Hällristning L2009:6134 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsförekomst, 3,30x0,40 m (NV-SÖ), bestående av ca 50älvkvarnar, 3-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Ligger i slätslipattråg. 1,63 m VNV om förekomsten skulle enligt 1947 års inventering funnits 1 fotsula och ytterligare 5 älvkvarnar. Dessa har dockej återfunnits. Hällen är i detta område bitvis avflagad. I partiets SÖ del syns 1 m SV om förekomsten 1 älvkvarn. 10 m VSV om nr1 är 2) Hällristning, 6x1 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 24-27 cm l och konturristade. 2 skepp har bemanningsstreck. 1 skepp är fragmentariskt. Hällen sluttar svagtåt SV och är vittrad och söndersprucken. Skeppen är grunt ristadeoch svåra att se. Älvkvarnarna är 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Enligt Göran Andersson skulle ytterligare 1 skepp och 1 ekrad ring finnas inom ristningen. Dessa figurer har ej kunnat återfunnas. Flera fragmentariska spår är dock synliga, varför med säkerhet flera figurer funnits. Ristningen ligger på hällpartiets nästnederstaavsats åt V. (Granskad i sol). 23 m N 15cg V om nr 1 är 3) Älvkvarnsförekomst 0,4x0,1 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 älvkvarnar, 4-6cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna i svagt NV-sluttande häll 1,5 mVSV om körbro. Hela hällpartiet är mycket slätt och nött i ytan.Sannolikt kan flera otydliga ristningar därför ha funnits. (nr 2nyupptäckt, G Andersson, nr 3 nyupptäckt, KGS. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-V-NV-sluttning av flack bergrygg med stora kala ytor i slät bergart. Hagmark, tidigare ladugårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m S 10cg V om S hörnet av ladugård. 17 m V om N stensättningen i nr 38."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.599886
Longitud: 16.094945
Lämnings-ID: L2009:6134
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 39:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6134