Hällristning L2009:6075 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 människofigur?, 7 fotsulor, ca 20 älvkvarnar och 6 obestämbara fragment. Skeppet är ca 20 cm l, figurristat och otydligt (i S delen). Fotsulorna är 15-25 cm l och 8-11 cm br. Grunt ristade, 3 osäkra. Älvkvarnarna är 4-6 cm i diam och 0,3-1 cm dj. Några älvkvarnar är närmast ovala. (LS 36). Ristningen finns i toppen av hällen och är hårt sliten genom mötning. Hällen är dessutom sprucken och vittrad. Människofiguren är högst osäker och kan vara naturlig. Flera fragment av ristningar är vagt skönjbara men ej identifierbara, bl a av Nordén redovisade skepp i N delen. Ca 10 m åt Ö ligger RAÄ nr 33:1, hällristning, och ca 12 m åt N RAÄ nr 33:3, hällristning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Delvis frilagda hällar i Nö-delen av låg berg- och moränkulle."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SV om väg och 9 m NNÖ om flygelbyggnads NÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.598464
Longitud: 16.098933
Lämnings-ID: L2009:6075
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 33:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6075