Hällristning L2009:6026 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,8x1 m (N 40cg V-S 40cg Ö), bestående 4 skepp,1 djurfigur och 1 skålgrop. Skeppen är 22-5 cm l, grunt till djupt ristade. Två i kontur och två har hela ytan huggen. Djurfigurerna är 23 cm l, djupt huggen i hel yta. Skålgropen är 3 cm diam och 0,7 cm dj. Slät yta i NV sluttning. Försett med skyddsmärke avjärn. 6,5 m S 20cg Ö om nr 1 är 2) Hällristning, 1x0,6 m (N 40cgÖ-S 40cg V), bestående av 3 skålgropar. Dessa är 5-7 cm diam och0,5-0,8 cm dj. Plan yta i sluttning. Försett med skyddsmärke avjärn med texten "lagfredat fornminne". 11 m S 40cg Ö om nr 2 är:3) Hällristning, 1,3x0,4 m )NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 13 skålgropar, 1 rännformig fördjupning och 1 cirkelfigur. Skeppen är 50-60 cm l, i ena fallet djupt ristad och försedda med bemanningsstreck. Skålgroparna är 4-6,5 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. En skålgrop är 8 cm diam och 2 cm dj. I detta fall har en naturlig urholkning i berget använts. Den rännformiga fördjupningen är 8 cm l, 4,5cm br och 0,5 cm dj. Cirkeln är 12 cm diam och tämligen djupt huggen. På plant krön av bergsryggen. Försett med skyddsmärke av järn med texten "lagfredat fornminne", Raä:s fornm inv 1947 nr 14 Nordén Österg brå B 21-23 Burenhult The Rock Carvings of GötalandBorg 2,3 N D Edlund Fornminnesbeskrivning till Östgötska socknar(ATA D 10) A Nordén Norrköpings bygdens fornminnen 1915. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och sluttning av berg med moränavlagringar. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.586039
Longitud: 16.122202
Lämnings-ID: L2009:6026
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6026