Hällristning L2009:5749 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,9x0,2 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 skepp. De är0,3 resp 0,5 m l dubbla konturristade. De framträder tämligen svagt men är fullt säkra. De är belägna i var sin av tre parallellasmala isrännor på platsen. Troligen kan ytterligare otydliga ristningar finnas i och kring dessa bl a ev 2 älvkvarnar 1,3 m Ö omdet längre skeppet (LB 9). 9 m SÖ om nr 1 är 2) Hällristning, 4x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 1 fotsula och 2 älvkvarnar,belägna längs vagt SV-sluttande sida och botten av den yttre av två parallella isrännor omedelbart NÖ om bergkrönet. En av älvkvarnarna ligger dock i den inre rännan och två skepp samt fotsulan idennas förlängning åt SÖ. De sistnämnda ej helt framtagna vid granskningen. Skeppen är (synligen) 0,25-0,60 m l. 2 är helt uthuggna, de övriga konturristade. Minst 8 har bemanningsstreck. Troligen utgör några pricklinjer i SÖ rest av ytterligare ett skepp. Fotsulan är nu ej mätbar, sannolikt ca 15 cm l. Älvkvarnarna är 4-5cm diam och 0,5 cm dj. (LB 10). Ristningen var nästan helt täcktav mosstorvlager. Det är ej osannolikt, att flera dolda figurerkan finnas i hällpartiet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttning med stark glacialt oeroderad yta samt krön av mindre bergrygg."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.598837
Longitud: 16.103701
Lämnings-ID: L2009:5749
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 29:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5749