Hällristning L2009:5739 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0,9-0,5 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 djurfigur och 1 älvkvarn. Skeppen är 36-54 cm l, dubbla, konturristade och försett med otydliga bemanningsstreck. Djurfiguren är 18x14 cm och helt uthuggen, troligen boskapsdjur. Älvkvarnen är 4 cmdiam och 0,5 cm dj, något skrovlig. Ristningen är anbragt på hällens låga sluttning mot ÖNÖ omedelbart ovanför påfört material. Hällen är nött, och möjligen kan ytterligare otydliga fragment förekomma. 37 m V 10cg N om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,35x0,15 m (NV-SÖ), bestående av 6 älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och0,5-1 cm dj. Fyra ligger tätt tillsamman. Belägna i liten kal, svagt NV-sluttande slät hällyta. Ytterligare några småytor liknandenr 2 finns längs ryggen men denna är för övrigt täckt av jord och humus, troligen påförd. Flera ristningar kan därför finnas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg, till större delen övertäckt bergrygg i pass mellan högre bergknallar. Hagmark, nu närmast impediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V 15cg S om körväg (NNV-SSÖ) i liten krök."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.597248
Longitud: 16.095714
Lämnings-ID: L2009:5739
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 154:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5739