Hällristning L2009:5651 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x1 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 23 skålgroparoch 1 obestämbar figur. Skeppen är 15-40 cm l, grunt ristade i kontur. Bemänningsstreck. Skålgroparna är 4-7 vm diam och 0,3-1,5cm dj. Den obestämbara figuren är enl Nordéns ritning en cirkel och en fågel. Ej iakttagbar på grund av dåliga ljusförhållanden vid inventeringstillfället. I brant SV-sluttning. Försett med skyddsräcke av järn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning ab verg med moränavlagringar. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NÖ om åkerkant. 14 m S 10cg Ö om korspunkt mellan kraftledningar."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.585441
Longitud: 16.122818
Lämnings-ID: L2009:5651
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5651