Hällristning L2009:5507 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 8x3-6 m (NV-SÖ), bestående av 28 skepp, 2 gaffelformade figurer, 1 trädfigur, 2 fotsulor, 2 djurfigurer och 1 obestämd figur. Skeppen är 25-120 cm l och konturristade, ca 20 meddubbla skrov, några med spontstreck. Ca 5 skepp är fragmentariska. 8 skepp har mer eller mindre tydliga bemanningsstreck. De större är glest spridda, de mindre tätare i SÖ. De gaffelformade figurerna (i Ö) är 0,5 resp 0,3 m l. Den ena är tregrenad i både, denandre i ena änden (otydlig). Trädfiguren (i mitten) är 0,6 m l med grenad "stam" och ring i toppen. Nr 1 skulle vara ståtlig efter uppmålning, nu något att se. Troligen kan flera grunda ristningar finnas på det stora bergspartiet. Fotsulorna är 30-35 cm l och10-15 cm br. Djurfigurerna (i S) är 17 resp 30 cm l och förenademed en linje (oviss ort). En obestämd figur (längst upp i Ö) är0,5x0,3 m prickhuggen. 2,7 m V om nr 1 2) Hällristning, 1,5x1,4 m(NV-SÖ) bestående av 2 skepp och 1 ovalring. Skeppen, som båda är fragmentariska är 90 och 150 cm l. Den ovala ringen är 12x9 cmoch möjligen en fotsula. Samtliga otydliga. 2,5 m SV om nr 2 är 3) Hällristning, 4x1 m (NV-SÖ) bestående av minst 8 skepp, 1 fotsula(?) och 2 obestämda figurer. Skeppen är 35-90 cm l. 5 är konturristade och 3 skepp, helt ristade. Fragmentariska. Fotsulan, somfinns längst i NNV, är 20x9 cm (NV-SÖ). (Ej iakttagen vid granskningen). Den obestämda figurerna utgöres av prickhuggna ytor, särskilt i SÖ delen, sannolikt rester av figurer. 1947 års inv upptarhär ca 10 fragmentariska skepp. Av dessa har bara 8 kunnat återfinnas. Möjligen kan bättre ljusförhållanden (ej så högt uppväxt skog) göra att flera skepp synas. Ristningen är mycket grund och svår att se. Ristningarna 17:1-17:3 ligger i SV-sluttning av ett stort, till hälften kalt bergsparti. Ristningarna ligger till största delen i grunda svackor på tre avsatser, av vilka nr 1 är denstörsta. Samtliga är relativt svåra att se men nr 1 skulle vara avslående efter uppmålning. Stora, delvis övermossade hällytor NV-N-NÖ härom borde ombesiktigas grundligare. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SV-sluttande av delvis kall berg med isrännor (NNV-SSÖ). Skogsmark (tallskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SSV om stig."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.596799
Longitud: 16.107775
Lämnings-ID: L2009:5507
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 17:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5507