Hällristning L2009:5451 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,3x0,85 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 skepp, 1 orm och 18 älvkvarnar. Skeppet är 58 cm l och konturristat. Vittrat. Ormen är 40 cm l och djupt huggen. Älvkvarnarna är 4-6 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Ristningen finns i den liten frilagd yta av enberghäll i markytan ute i åkermark. Vid granskning är endast ettpar älvkvarnar lokaliserade, då hällen till större delen är täckt med mylla från åkerbruk. 28 m VNV om nr ? är 2) Hällristning? enligt uppgift bestående av 2 skepp och ? älvkvarnar. Enligt GöranAnderssons inv i april 1979 skulle här finnas 2 skepp samt älvkvarnar. Inget av detta har kunnat återfinnas. Möjligen finns fragment av två skepp samt några obestämda prickhuggningar och 2 osäkra älvkvarnar. Dessa är i hällens nedre, NV del invid åkerkant. Defår anses osäkra. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låga, mycket svagt välvda hällar i markytan. Åker, åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"58 m SSV om hörnet av lada. 30 m S om NV hörnet av hagmark. 12 mVSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.599879
Longitud: 16.094134
Lämnings-ID: L2009:5451
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5451