Hällristning L2009:5435 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x1-2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 2 människofigurer, 1 djurfigur, 1 hjulkors, 2 obestämbara figurer, 4 linjer och 2 älvkvarnar. Ristningarna är anbragta på en i avsatser NÖ-sluttande, nött och i ristningsytorna slät häll. Av skeppen är tre (tillsammans i mitten) helt uthuggna 18-23 cm l och med bemanningsstreck. De övriga (1 längst upp, 1 2 m nedanför detta och 1 längst ned) är konturristade, 26-50 cm l, det övre med bemanningsstreck. De andra är otydliga. Människofigurerna i nedre delen är 25 cm l. En har en uppsträckt arm med fingrar, båda phalliska. Helt uthuggna. Djurfiguren (intill övre skeppet) är 10 cm l, helt uthuggen (hjortdjur?). Hjulkorset (intill övre skeppet) är 9 cm diam. Grunt hugget. De obestämbara figurerna (en vid människofigurerna och en i övre S delen, isolerad) är 20-30 cm st och består av breda, grunt prickhuggna linjer. Linjerna (i nedre delen) är av samma utförande och 15-20 cm l. Tre är parallella. Älvkvarnarna (i nedre delen) är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Inom ytan finns sannolikt flera otydliga figurer, vilket gör det befogat att sammanhålla ristningarna inom en yta (tidigare 3). Längsta mellanrum är ca 2 m. Delvis uppmålad. Nordén redovisar denna delvis som LS 36-37. En av honom upptagen fotsula är ej återfunnen. Ca 12 m åt S är RAÄ nr 33:2, hällristning, och ca 20 m åt SÖ är RAÄ nr 33:1, hällristning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Delvis frilagda hällar i Nö-delen av låg berg- och moränkulle."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SV om väg och 9 m NNÖ om flygelbyggnads NÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.598617
Longitud: 16.098968
Lämnings-ID: L2009:5435
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 33:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5435