Hällristning L2009:5355 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning 2,6x1,6 m (N-S), bestående av 1 skepp, 20 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppet, som finns i ytans N del,är 63 cm l och fragmentariskt. Det är konturristat med spår av bemanningstreck. Otydliga stävpartier. Älvkvarnarna är 4-9 cm i diam och 0,5-2,5 cm dj. Den avlånga fördjupningen är 18x12 cm (ÖSÖ-VNV). Osäker, möjligen naturlig. Ytan avbrytes av tre torvstrimlor, varför flera ristningar kan finnas. Den är plan och relativt jämn i konstruktionen men skrovlig i ytan. Hällryggens ytor verkari övrigt mycket skrovliga men flera kan finnas (tunnt snötäcke vid granskningen). 21 m S om nr 1 är 2) Älvkvarnsförekomst, ej återfunnen. I en plan häll i markytan skall enl 47 års inv finnas 2 älvkvarnar. Hällen var vid 1979 års inv täckt med en askhög. Endast ett litet hörn av hällen syntes. Lokaliseringen är dock fullt säker och den bör kunna markeras med ledning av föreg uppteckning.5,4 m V om nr 1 är 3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 2 älvkvarnar, 7 och 8 cm i diam samt 2 cm dj på 0,35 m (N-S) avstånd frånvarandra. De är belägna i liten avsats i VSV-sluttning av randadhäll i ryggens SSV kant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg, delvis kal berghäll (NV-SÖ). Skogsmark (grön område i gammal hage)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m VSV om motionsspår NNV-SSÖ och 8 m ÖNÖ om SÖ hörnet av minigolfbana."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.594762
Longitud: 16.150525
Lämnings-ID: L2009:5355
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 2:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5355