Hällristning L2009:5152 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 9x2 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 2 fotsulor ochca 10 älvkvarnar. Skeppen är 60-70 cm l och till större delen bortnötta. De är konturristade. Ett skepp har bemanningsstreck. Fotsulorna som upptas här av både Nordén och 1947 års inv kunde ej återfinnas. De är sannolikt närmast utnötta. Älvkvarnarna är 2-5 cm i diam och 0,03-1 cm dj. Nötta, nu otydliga. Ristningen finns ien plan berghäll med grunda isrännor (NV-SÖ) som är delvis kal och utgör gårdsplan framför bl a ett garage. Hällen är utsatt förstark nötning. 1947 års inv upptar här 5 fragmentariska skepp. Endast 3 skepp kunde med någon säkerhet identifieras. V delen av hällen har påförts grus under 1970-talet. Detta för att utjämna enisränna, som jämt innehöll vatten enligt gårdsägaren. Möjligen döljer detta gruslager några av tidigare upptagna ristningar (knappast enligt tidigare avståndsuppgifter). På berget 15 m NV härom är talrika sentida initialer m m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan, kal häll i markytan. Gårdsplan."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,8 m V om SSV hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.600006
Longitud: 16.107173
Lämnings-ID: L2009:5152
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 22:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5152