Hällristning L2009:5080 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3,7x3,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 13 skepp, 3 människofigurer, 1 orm(?), 6 yxor, 1 spjut, 1 spiral samt 4 linjer. Skeppen är 22-205 cm l och vanligen konturristade. 4 skepp är helt huggna. Några skepp är fragmentariska. 2 skepp har bemanningsstreck och 1 har streckornerat skrov. Det största skeppet har ensprial som prydnad på stäven och ornerat skrov. Människofigurerna, av vilka en bär spjut, är 12-15 cm l. Ormen är 60 cm l. Yxornaär 25-42 cm l. 2 yxor i ristningens SÖ del är sammanbundna med ett par kroklinjer. Spjutet är 35 cm l Dubbelspiralen är ca 30 cm l. Ristningen är gjord i och vid en isränna (NV-SÖ) i en till hälften kal berghäll, som sluttar svagt åt SV. 22 m NV om nr 1 är 2)Hällristning, 1,50x1,30 (N-S), bestående av 3 skepp, 3 fotsulor,1 ringfigur samt minst 5 obestämda figurer, varav troligen djur.Skeppen är 30-50 cm l och konturristade. Fragmentariska. Fotsulorna är 18-25 cm l och 8-13 cm br. En fotsula har tvärstreck. Ringfiguren är 6 cm i diam och består av en helt huggen cirkel. De obestämda figurerna är prickhuggna. Vid inventeringstillfället medgav inte ljuset någon säker bestämning. Troligen finns djurfigurer.Ristningarna ligger i en frilagd yta, 2x2 m i svag V-sluttning av täckt berghäll. Sannolikt finns fler ristningar V om den nu frilagda ytan. Kringliggande hällar är till större delen övermossadeeller jordtäckta. Troligen kan flera ristningar finnas. Stora partier av berget i dessa delar av hagen har dock även varit föremål för stentäkt.Dnr 5619/82 5 skepp, 1 människofigur, 1 ormliknande figur och 6 "yxor" imålade år 1982 med röd färg/RH. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag NV-sluttning av delvis kalt berg med isrännor (NV-SÖ). Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och SÖ om kraftledning."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.597464
Longitud: 16.106692
Lämnings-ID: L2009:5080
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 18:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5080