Hällristning L2009:4957 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,8x1,35 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 1 yxa. Skeppen är 60 cm resp 70 cm l med tydliga bemanningsstreck pådet mindre. Skeppen är djupt ristade och väl synliga. En kana gårnu över det mindre V skeppets vänstra del, som därigenom är nött. I det större skeppets köllinje är 1 älvkvarn, 6 cm diam och 1,5cm dj. Yxan är 45 cm l. Djupt och tydligt ristat utom skaftets översta del, över vilket en kana gått. Hällen är mycket vittrad. 11 m Ö 30cg N om nr 1 och 11 m NV om väg är 2) Älvkvarnsförekomst,1,5x0,6 m (NV-SÖ) bestående av 18 älvkvarnar. Dessa är 3-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägna i svagt NÖ-sluttande, relativt nött häll mellan två torvkanter. 3 m NV om nr 2 är 3) Hällristning, bestående av 1 skepp, 32 cm l, konturristat, dubbelt med uppsvängdastävar och 1 spontstreck. Belägen i NNÖ-sluttande skrovlig hällyta i förlängning av nr 2. Troligen finns ytterligare ett par fragmentariska figurer, främst en 0,5 m N om skeppet. Hällkrönet mellan nr 1 och 2-3 är delvis övermossat och starkt vittrat i ytan. Runt detsamma finns material efter äldre bebyggelse under torv. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant SV-sluttning och svag högre belägen NÖ-sluttning av hällklack. Park, f d tomtmark (ladugårdsbacke)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m NV om väg och 10 m Ö om åker."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.595206
Longitud: 16.118459
Lämnings-ID: L2009:4957
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:4957