Hällristning L2008:7099 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 2x1 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 obestämbar figur och 1 skålgrop på följande två förekomster: A) Hällristning, 0,9x0,3 m (NNV- SSÖ), bestående av 1 skepp och 1 obestämbar figur. Skeppet, 56 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Obestämbara figuren, 22x16 cm. 1,5 m V om A och på hällens SV-sluttning ligger: B) Hällristning, bestående av 1 skålgrop 4 cm diam och 0,5 cm dj. Specialinventering med KML-beslut 2015 (RAÄ dnr 3.4.2-3472-2015)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"SV delen av åkerholme, 3 m NÖ om åkerkant på SV-sluttande häll."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.595866
Longitud: 16.115886
Lämnings-ID: L2008:7099
Riksantikvarieämbetets ID: Norrköping 381
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2008:7099