Hällristning L2008:7079 i Norrköping 🇬🇧
Foto av Hällristning L2008:7079 i Norrköping
Foto av Hällristning L2008:7079 i Norrköping
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,9x m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 2 människofigurer, 1 spjut, 1 obestämbar figur, 2 fragment och 1 scen. Skeppen, 56-67 cm l, båda av dubbellinjetyp varav ett med ett spantstreck och ett bemanningsstreck. Människofigurerna, 19-20 cm l, helt uthuggna varav en med svärdsslida. Spjutet, 62 cm l. Obestämbara figuren, 55x36 cm och treklöverliknande. Fragmenten, 15-16 cm l. Scenen, 71x22 cm och består av 2 människor som håller ett spjut över huvudena. Specialinventering med KML-beslut 2015 (RAÄ dnr 3.4.2-3472-2015)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På V sluttningen av större häll och delvis i glacialränna."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.598118
Longitud: 16.103758
Lämnings-ID: L2008:7079
Riksantikvarieämbetets ID: Norrköping 380
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f58362da-d5e4-4443-bef2-92c51dc027bb