Hällristning L2008:6857 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x1 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med tillsammans 1 skeppslinje och 2 skålgropar. Hällristningsyta (A), bestående av 1 skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på krön av häll. 5 m NV om yta (A), är: Hällristningsyta (B), bestående av 1 skeppslinje och 1 skålgrop. Skeppslinjen är 14 cm l och uppsvängd i ena änden, prickhuggen. Skålgropen är 3 cm diam och 0,5 cm dj. Skålgropen ligger på skeppslinjen. Belägen på hällkant mot SV. Framkom vid en arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-4475-2016 & RAÄ-2017-5056)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre moränkulle. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NÖ om väg. "
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.570199
Longitud: 16.087251
Lämnings-ID: L2008:6857
Riksantikvarieämbetets ID: Norrköping 411
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2008:6857