Runsten Sm131, L1974:7779 i Flisby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tólir/Dóttir reisti stein ... Óníðing, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ursprunglig plats för."Runstenen befanns vara framgrävd ur strandravinens övre kant, ca 50 m N om förra torpet, numera friköpta lägenheten Hjortfällan, ca 50 m Öom bron över ån på vägen Johannesberg-Orreda, ca 5 m S om Svartåns kanaliserade S strand och ca 1 km NNÖ om Johannesbergs herrgård..." "...gropen där den stod syns ännu tydligt, ca 4 m mot S nedanför åkern i åbranten." Stenen flyttades 1944 och "restes nu på betryggande grund". Övre och undre delen saknades redan då."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flisby socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Flisby socken eller Nässjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.763531
Longitud: 14.808163
Lämnings-ID: L1974:7779
Riksantikvarieämbetets ID: Flisby 175:1
Sveriges runinskrifter: Sm131, (Smålands runinskrifter))
Plats: Hjortholmen
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd medelkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Flisby
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:7779