Hällristning L1971:6490 i Malmbäck
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, i markfast block ca 2x1,5 m st. Ristningen på på blockets SV sida är sentida, delvis ifylld med röd färg. Ristningen består av en runslinga ca 1 m br och 0,6 m h. Ytterkanterna tydliga men dåligt ljus vid besiktningstillfället, enstaka runor kundee iakttagas men ingen sammanhängande text. Troligen har den tillkommit av sommargäster under 1990-talet enligt markägarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Malmbäck socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N delen av delvis blockrik höjdsträckning (N-S) beväxt med planterad björkskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 160 m Ö om sommarstuga och ca 20 m NO om graven RAÄ 33"
Vill du se flera runstenar i Malmbäck socken eller Nässjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.618958
Longitud: 14.433811
Lämnings-ID: L1971:6490
Riksantikvarieämbetets ID: Malmbäck 377
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Malmbäck
Riksantikvarieämbetets information: » L1971:6490