Hällristning L1970:6345 i Bärfendal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7 x 3 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 16 skeppsfigurer, 5 fotsulor, 1 oval, 2 cirkel-/hjulfigur, 1 bestämbar figur (gran), 2 obestämbara figurer och 10 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 30-200 cm långa, 13 av dessa är enkellinjiga och 3 är dubbellinjiga. De större skeppen är sammanhuggna i stävarna, flera av dem har vackra stävar och det största har 4 människofigurer med upplyftade armar bland bemanningen. Fotsulorna är 12-25 cm långa. De minsta är helt uthuggna och ställda parvis, en fotsula är sammanhuggen med ett skepp. Cirkel/hjulfigurerna varav den ena är cirkelformad och 12 cm diam. Den andra är likt ett fyrkrigt hjul, 13 cm diam och belägen i stäven av ett skepp. Den ovala figuren är 40 cm långt. Den bestämbara figuren, granen är 12 cm lång. De obestämbara figurerna, en är hästskoliknande med en linje, den andra är en linje med en ofullständig cirkel på mitten 57 cm lång. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm djupa. Huggningen varierar från tämlige djup till grund. Sammanhuggningar förekommer men inga överskärningar. (1975)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bärfendal socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt till brant S-sluttande häll i kanten av skogsmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m N om ladugårds N-gavel (mitten på gaveln)"
Vill du se flera runstenar i Bärfendal socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.507482
Longitud: 11.477434
Lämnings-ID: L1970:6345
Riksantikvarieämbetets ID: Bärfendal 6:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Bärfendal
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6345