Hällristning L1969:1117 i Foss
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,3x1,4 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 1 människoliknande figur, 1 linje och 46 skålgropar. Skeppen är 24-59 cm l, varav 5 av skeppen är av dubbellinjetyp och ett av dem har helt uthugget skrov i för och akter, 1 skepp har helt uthugget skrov och hästhuvudstäv. Människoliknande figuren är 13 cm l. Linjen är 32 cm l. Skålgroparna är 2,5-11,5 cm diam och 0,5-4,5 cm dj. Skeppen är tunt prickhuggna i den SÖ delen av hällen, som är i det närmaste helt ovittrad. Belägen på närmast plan, svagt SÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr. 3.4.2-929-2012) Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst, ca 2x1 m (NÖ-SV), bestående av ca 35 skålgropar, 3-10 cm diam och intill 3 cm dj. Belägen i berghäll. Vid inventeringstillfället var ristningen helt övertorvad, men grävdes fram och ligger nu till största delen blottad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark, nyplanterat hygge."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11,5 m VNV om NÖ spetsen av det NÖ stenblocket, av fyra mycket stora stenblock."
Vill du se flera runstenar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.420542
Longitud: 11.60514
Lämnings-ID: L1969:1117
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 37:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:1117