Hällristning L1969:1020 i Foss
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp, 35 cm l (NÖ-SV), enkellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på NÖ delen av bergrygg (NÖ-SV) med exponering åt NV. Geometrin ändrad från område till punkt. (RAÄ dnr. 326-239-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NÖ-spetsen av bergrygg i NÖ delen av åkerimpediment."
Vill du se flera runstenar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.436336
Longitud: 11.640614
Lämnings-ID: L1969:1020
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 36:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:1020