Hällristning L1968:9473 i Svarteborg 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:9473 i Svarteborg
Foto av Hällristning L1968:9473 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,9x7 m (NNV-SSÖ), bestående av 36 skepp, 17 människofigurer, 5 djurfigurer, 2 hjulkors, 2 skivor, 1 fotsuleliknande figur, 2 svärdsliknande figurer, 1 rektangulär figur, 12 linjer och fragment samt 8 skålgropar. Skeppen är 12-130 cm l. 10 är av enkellinjetyp, varav 8 med bemanningsstreck. 17 är av dubbellinjetyp, varav 12 med bemanningsstreck. 9 är helt uthuggna, varav 8 med bemanningsstreck. 2 fragmentariska. 1 skepp är ett s.k. "solskepp". Människofigurerna är 19-84 cm l, 16 med helt uthuggen kropp. 1 är ovanligt lång och smal. 4+4 i processioner längst ner på hällen. Djurfigurerna är 17-38 cm l, varav 2 hästar, 2 hundar och 1 oidentifierbar. Hjulkorsen är 16 cm diam, överst på hällen. Skivorna är helt uthuggna, 13-27 cm diam, varav det största på "solskeppet". Den fotsuleliknande figuren är helt uthuggen, 18x6 cm st. De svärdsliknande figurerna är 44-46 cm l, står lodrätt med spetsen neråt på hällen. Den rektangulära figuren är 27x12 cm st, konturhuggen. Linjerna och fragmenten är 11-28 cm l. Skålgroparna är runda, 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Mycket vittrad, främst i VSV. Osäkra fragent av ytterligare figur kan anas. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 8x3 m (N-S) bestående av 20 skepp, 1 människa, 3 djur och 12 skålgropar. Se vidare skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på delvis flack, delvis mycket brant SSÖ-sluttande vittrad häll i betad skogsmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.523441
Longitud: 11.543288
Lämnings-ID: L1968:9473
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/992e40f4-71f5-4554-b00c-1b05c8be1507