Hällristning L1968:9352 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10,9x3,7 m (Ö-V), bestående av 3 ytor, 1 V, 1 Ö, samt en ensamliggande skålgrop, med sammanlagt 26 skepp; 6 människofigurer; 1 benpar; 1 hjulkors; 1 svastika; 2 ovaler; 1 fotsula; 1 spiral; ca 15 streck, vinklar, och fragment; samt 31 skålgropar. Skeppen är 26-140 cm l, varav 12 av dubbellinjetyp, med och utan bemanning och spant; 3 med helt uthugget skrov; samt 11 av enkellinjetyp, med och utan bemanning, varav ett med uthuggen solskiva på stativ, 14 cm diam. Människofigurerna är 12-43 cm h, alla med uthuggna kroppar, varav 2 utan ben; 2 i skepp; 2 med sköldar, runda uthuggna skivor, 10-11 cm diam. Benparet är 11 cm h. Hjulkorset är 22 cm diam. Svastikan är 32x31 cm. Ovalerna är 24x16 cm stora. Fotsulan är 24x10 cm stor. Spiralen är 10 cm diam, på en skeppsstäv. Strecken, vinklarna och fragmenten är 5-36 cm l. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,2-1 cm dj, varav 6 är sammanbundna 2 och 2 med rännor. Beegen på hällavsatser, SSÖ-sluttande, från plana till närmast lodräta, i vattenrinningar. Berget är från i det närmaste ovittrat till kraftigt vittrat. Ny beskrivning vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Hällristning, 8x5,5 m (NV-SÖ), bestående av 25 skepp, 30-145 cm l; 5 människor, 12-30 cm h; 3 fotsulor, 19-25 cm l; 1 fyrekrigt hjul, 21 cm diam; 1 svastika, 31x32 cm; 2 ovala ingar, 23-25x16 cm; 3 spiraler, 9-14 cm; 49 skålgropar, 2,5-5 cm diam och 0,3-0,7 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Buskbevuxen betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.522515
Longitud: 11.537974
Lämnings-ID: L1968:9352
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 11:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9352