Hällristning L1967:557 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 8x5 m (Ö-V), innehållande 3 ytor (A-C) bestående av sammantaget 6 skepp, 1 rad med 28 "bemanningsstreck", 3 människofigurer, 1 benpar, 3 djurfigurer, 1 hjulkors, 1 nätfigur, 2 skivor, 2 "solstativ", 13 kortare linjer och fragment samt 15 skålgropar. A, Hällristning, 2,6x2,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 3 människofigurer, 1 benpar, 3 djurfigurer, 1 cirkelfigur, 1 rad med 28 "bemanningsstreck", 6 fragment, och 1 skålgrop. Skeppen är 23-51 cm l. 5 är av dubbellinjetyp, därav 1 med bemanningsstreck. 1 skepp är helt uthugget, med bemanningsstreck. Människofigurerna är 22-32 cm l, med helt uthuggen kropp, varav 2 med fallaos, därav 1 med svärd. Benparet är 17 cm l. Bjuren är 24-32 cm l, fyrbenta (en med tre ben) och öron. Cirkelfiguren är 13 cm diam. Raden med bemanningsstreck är 93 cm l, bemanningsstrecken är ca 5 cm l. fragmenten är 8-57 cm l. Skålgropen är rund, 4 cm diam och 0,5 cm dj. 0,75 m N om yta (A) är: B, Hällrsitning, 1,8x0,85 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 2 skivor, 2 "solstativ", 7 fragment, och 12 skålgropar. Skeppet är 40 cm l och helt uthugget. "Solstativen" är 30-31 cm h, med helt uthuggna skivor, ca 20 cm diam. Sivorna är 5,5-10 cm diam helt uthuggna, varav den största har ett skaft, 18 cm l. Fragmenten är 5-17 cm l. Skålgroparna är runda, 2-4,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. 10 av groparna och 1 fragment bildar en druvklaseliknande figur. 4,4 m VNV om yta (B) är: C, Hällristning, 2,6x0,9 m (Ö-V), bestående av 1 hjulkors, 1 nätfigur och 2 skålgropar. Hjulkorset är 26 cm diam. Nätfiguren är rund, 30 cm diam. Skålgroparna är runda, 2,5-4 cm diam och 0,3 cm dj. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4x2 m (NÖ-SV) bestående av 8 skepp, 4 människor, 2 djur, 1 fyrekrigt hjul, 1 ring och 2 skålgropar. Se vidare skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på sluttande och delvis vittrad häll i betad skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.52342
Longitud: 11.543188
Lämnings-ID: L1967:557
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 5:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:557