Hällristning L1967:332 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0,77 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 16 skålgropar. Skeppet är 63 cm l, dubbellinjetyp med spantstreck. Skålgroparna är 3,5-5,5 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Belägen på svagt NÖ-sluttande häll. Ristningen skadad i SV. Ny beskrivning vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013) Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttning av mindre häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SÖ om åkerkant (NÖ-SV). 21 m NÖ om vägkant."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.524466
Longitud: 11.552173
Lämnings-ID: L1967:332
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 574:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:332