Hällristning L1967:227 i Svarteborg
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sannolikt sentida, 0,9 m l och 0,2 m h. Ristningen är ursprungligen gjord direkt på berghällen, men när denna delvis bortsprängdes i samband med ladugårdsbygge (okänt när), höggs partiet med ristningsytan loss och fästes senare med cement ca 3 m SV om den ursprungliga platsen. Se inskannat bokuppslag under Referenser för avskrift av ristningen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kraftigt NV-sluttande berghäll, vid foten av brant bergshöjd. Igenväxande hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SSÖ om stengärdesgård (ÖNÖ-VSV), och 12 m ÖNÖ om gammal åkerkant (NNV-SSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.585396
Longitud: 11.575014
Lämnings-ID: L1967:227
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 328:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:227